Dit zijn de leveringsvoorwaarden van Bemio Webdevelopment.

1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en
facturen van Bemio. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig
als deze vooraf schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. In de tekst
wordt met "de opdrachtgever" diegene bedoeld die de opdracht aan Bemio verstrekt.
De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud.
Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van
kracht blijven.

2. Offertes
Voor iedere opdracht zal Bemio een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de
inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven. Het aantal
uren en de overige kosten zullen zo precies mogelijk worden geraamd. Alle offertes
vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden zowel
op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen
overeenkomsten. Het uitbrengen van een offerte, begroting, prijsopgave of hoe ook
aangeduide soortgelijke mededeling, is altijd vrijblijvend en verplicht Bemio niet tot
het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot
stand middels acceptatie door de opdrachtgever van het aanbod van Bemio . Alle op
te geven prijzen zijn exclusief BTW. De in een offerte opgegeven prijzen zijn geldig
voor de in de offerte bepaalde duur.

3. Levering en garantie
Onder levering van programmatuur verstaan wij het ter beschikking stellen door
Bemio aan de opdrachtgever van een uitvoerbare versie van de overeengekomen
programmatuur, leesbaar door de computer van de opdrachtgever en de
internetserver die hij gebruikt. De opdrachtgever dient bij levering direct te
controleren of het geleverde compleet en werkend is. Klachten betreffende zichtbare
of technische gebreken dienen binnen 14 dagen na levering aan Bemio gemeld te
worden. Tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven
tot onmiddellijk herstel of vervanging van de geleverde diensten en goederen, of de
gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat Bemio daarboven tot schadevergoeding
kan worden gehouden. Gedurende een periode van minimaal drie maanden na
terbeschikkingstelling zal Bemio naar beste vermogen eventuele fouten in de
programmatuur herstellen, indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven
bij Bemio zijn gemeld. Deze garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever
wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. Bemio zal
werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie in
rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven. De overeengekomen
leveringstermijnen en leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Bemio bekend waren en
zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een enkele overschrijding van
genoemde leveringstermijn brengt Bemio niet in verzuim.
Bemio is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet gehaald kunnen worden,
vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de
overeenkomst hebben voorgedaan. Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen
Bemio en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4. Medewerking door de opdrachtgever
De opdrachtgever zal Bemio steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle
medewerking verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de
toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te
verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een
adequaat systeembeheer. Als is overeengekomen dat de opdrachtgever
programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze
voldoen aan de afgesproken specificaties. Als voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet in overeenstemming
met de afspraken ter beschikking van Bemio staan, of als de opdrachtgever op
andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Bemio het recht om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor
ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. De
opdrachtgever zal Bemio, haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als
gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige
situaties in diens organisatie.


5. Duur en beëindiging
Iedere partij is pas bevoegd om de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere
partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
redelijke termijn gesteld wordt voor correctie, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van wezenlijke verplichtingen die de overeenkomst met zich meebrengt.
Als een overeenkomst, die niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is
aangegaan, kan deze door elk der partijen, na goed zakelijk overleg en onder opgave
van redenen, door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien geen
uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke
termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nooit tot enige
schadevergoeding zijn gehouden. Bemio kan de overeenkomst, zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de opdrachtgever
surséance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de opdrachtgever
faillissement wordt aangevraagd of als zijn onderneming wordt geliquideerd of
beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen. Bemio zal wegens deze beëindiging nooit tot enige
schadevergoeding zijn gehouden. Als de opdrachtgever op het moment van een
voortijdige ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Bemio ten
aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Bemio vóór de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met verrichtingen of leveringen in het kader van de
overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.

6. Eigendomsrecht
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere
materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bemio of haar
licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden
toegekend. Hij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of
daarvan kopieën vervaardigen. Rechten worden steeds aan de opdrachtgever
verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de
opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft Bemio steeds de rechthebbende
op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werk, logo's, foto's,
films, programmatuur, databestanden, productie- en hulpmiddelen, ook indien de
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur
zijn vermeld.
Alle zaken die aan de opdrachtgever worden geleverd, blijven eigendom van Bemio,
totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, voor de krachtens de
overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals
de bedragen bedoeld in "betaling" waaronder begrepen rente en kosten van
invordering, volledig zijn voldaan.
Teneinde onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een
eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Bemio om de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan
te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze
diensten te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal de eigenaar blijven van alle
inhoud die ter beschikking is gesteld.
De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Bemio van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden,
kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto's en dergelijke, met het doel van gebruik of
bewerking. De opdrachtgever vrijwaart Bemio nadrukkelijk tegen elke actie die is
gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken
inbreuk maakt op enig recht van derden.


7. Vertrouwelijke informatie
Elk der partijen staat er voor in dat alle informatie van vertrouwelijke aard, die voor
en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen wordt,
geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd
indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

8. Aansprakelijkheid
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de
feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever
aangewezen partij zijn gebracht. Bemio kan in geen geval aansprakelijk worden
gesteld voor schade van om het even welke aard, die geheel of gedeeltelijk het
gevolg zou zijn van een aan Bemio toe te schrijven fout of nalatigheid in de
uitvoering van de te verstrekken dienst. Gezien het op het Internet grote aantal
knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en
draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat
de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Bemio kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van
vertrouwelijke of geheime informatie. Bemio is niet verantwoordelijk voor beveiliging
of aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
Bemio zal nooit aansprakelijk zijn voor niet rechtstreekse schade, zoals
inkomstenverlies, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies van clientèle of
verlies van gegevens.

9. Betaling
Voor alle geleverde diensten hanteert Bemio een systeem van tarieven en
uurbesteding, op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde
opdracht zal kosten. De opdrachtgever verbindt zich er toe alle in zijn opdracht
geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de opdrachtgever zal Bemio deze
uurprestaties motiveren. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd. De opdrachtgever zal alle facturen volgens de op
de factuur vermelde betalingscondities betalen. Als er geen condities zijn
gespecificeerd, zal de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum
betalen. De opdrachtgever is niet gerechtigd op deze factuur enig bedrag wegens
een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Na ondertekening
van de definitieve opdracht door de opdrachtgever zal Bemio een factuur zenden ad
25% (vijfentwintig procent) van de geraamde totaalkosten, belasting inbegrepen. De
opdrachtgever dient deze factuur per omgaande te voldoen.
Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, zal, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het factuurbedrag
worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met de
wettelijke rente over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever na
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen
worden gegeven. In dat geval zal de opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde
totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door
externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met
de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De hoogte hiervan
wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Bemio zal bij wanbetaling
tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de
opdrachtgever op te schorten en lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren,
onverminderd het recht van Bemio om nakoming en/of schadevergoeding van de
opdrachtgever te vorderen. Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip
van kosten en belastingen, te verhogen met eventuele rente en schadevergoeding,
niet heeft betaald, blijft Bemio eigenaar van de door haar geleverde goederen en
diensten.

10. Overmacht
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan
alles wat daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, maar ook storingen
van technische aard die niet onder de controle van partijen vallen en niet toerekenbare
tekortkomingen van toeleveranciers. Wanneer de overmachtsituatie
langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de
overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge
de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat
partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


11. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Bemio en de
opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien bij
gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden
verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
kracht blijven en zullen Bemio en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te
komen. Hierbij zullen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan
wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


12. Link naar Bemio
Bemio zal op iedere door haar geproduceerde webpagina haar naam en een link naar
haar eigen website plaatsen. De opdrachtgever verplicht zich om deze link te
accepteren en te laten staan zolang het ontwerp van Bemio wordt gebruikt. De link
heeft de volgende vorm: Ontwerp en realisatie: Bemio. Als tegenprestatie zal Bemio
een link naar de nieuwe website op haar pagina's opnemen.

 

Wacht niet langer en maak een afspraak.

Het kost je hooguit 1 minuut.